Κέντρο προσομοίωσης

Κέντρο προσομοίωσης

Σε όλη τη νοσηλευτική εκπαίδευση, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους για την προετοιμασία των μελλοντικών νοσοκόμων για την άσκηση σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον υγείας (Ironside & McNelis, 2011, Murphy, 2004). Το 2011, το Ινστιτούτο Ιατρικής τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της προετοιμασίας νέων νοσηλευτών που θα φροντίζουν τους ασθενείς σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον φροντίδας. Συνεισφέροντες παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αυξημένη πολιτισμική ποικιλομορφία, η επικράτηση χρόνιων παθήσεων και η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας απαιτούν την προετοιμασία των μελλοντικών νοσοκόμων με τρόπο που υπερβαίνει απλώς τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές νοσηλευτών έχουν δεχθεί σημαντική πρόκληση για την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων μάθησης που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς νοσηλευτές να διαχειριστούν κλινικές καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει (Benner et al., 2010, Ironside & McNelis, 2011). Λόγω των απαιτήσεων των σημερινών σύνθετων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτές νοσηλευτών να παρέχουν εμπειρίες μάθησης που προάγουν τη σκέψη και τη δράση σε οποιαδήποτε κλινική κατάσταση. Η ικανότητα μεταφοράς αυτής της μάθησης σε νοσηλευτική πρακτική είναι σημαντική για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών και της υψηλής ποιότητας περίθαλψης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία του μελλοντικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν επαρκούν πλέον για τον 21ο αιώνα. Ένα πιο περίπλοκο περιβάλλον φροντίδας απαιτεί την ενσωμάτωση βιωματικής μάθησης, και ομαδικής μάθησης που αντικατοπτρίζουν αυτή την πολυπλοκότητα. Οι Εκπαιδευτικές Εμπειρίες Προσομοίωσης (SLEs, ΕΕΠ) έχουν βρεθεί ότι προάγουν την κριτική σκέψη, την λήψη κλινικών αποφάσεων, τη διατήρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και της ενισχυμένης ομαδικής εργασίας.
Τα θετικά αποτελέσματα της προσομοίωσης στην εκπαίδευση στον τομέα της υγείας είναι σημαντικά για την αλλαγή του τρόπου προετοιμασίας των μελλοντικών νοσηλευτών.

Η προσομοίωση είναι μια μέθοδος διδασκαλίας και εκμάθησης που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή αυθεντικών καταστάσεων (INACSL Standards of Best Practice: SimulationSM, 2016). Η προσομοίωση έχει ενσωματωθεί ευρέως στην προετοιμασία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας για την παροχή μαθησιακών εμπειριών σε κλινικές καταστάσεις χωρίς κίνδυνο για τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούν την κριτική σκέψη και την κλινική λογική, με έναν προσομοιωμένο ασθενή. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με την εκτίμηση της κλινικής καταστάσεως και τις διαδικασίες λήψης κλινικών αποφάσεων, ο προσομοιωτής ανταποκρίνεται ρεαλιστικά σαν ασθενής, επιτρέποντας στους μαθητές να αξιολογήσουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους. Στην ιατρική/ νοσηλευτική εκπαίδευση, η προσομοίωση έχει χρησιμοποιηθεί ολοένα και περισσότερο ως μέθοδος εστιασμένη στο μαθητή για να διευκολύνει την κατανόηση και την σύνδεση εννοιών και καταστάσεων.

Ιστορικά, η προσομοίωση έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση νοσηλευτικής με ανατομικά μοντέλα, εκπαιδευτές καθηκόντων, ρόλων, προσομοίωσης με υπολογιστή, εικονικής πραγματικότητας και ανδρεικέλων (Nehring & Lashley, 2009). Μέσα από την πρόοδο της τεχνολογίας προσομοίωσης, η χρήση SLEs έχει πολλαπλασιαστεί στο βαθμό που πολλές κλινικές καταστάσεις αυξανόμενης πολυπλοκότητας μπορούν να προσομοιωθούν ρεαλιστικά. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Breimeyer και συνεργάτες (2015) διαπίστωσαν ότι από 432 εκπαιδευτές νοσηλευτών Ηνωμένων Πολιτειών, το 99% ανέφερε ότι η προσομοίωση χρησιμοποιείται ως μέθοδος διδασκαλίας και εκμάθησης στο νοσηλευτικό πρόγραμμα, ενώ 77,5% ανέφεραν ότι η κλινική διδασκαλία έχει αντικατασταθεί από SLEs. Αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν όχι μόνο την επικράτηση των SLE στην νοσηλευτική εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη για κατανόηση και προετοιμασία εκπαιδευτών νοσηλευτών για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου διδασκαλίας και εκμάθησης.

Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο άτομο το οποίο φέρνει το δικό του σύνολο εμπειριών ζωής, και του οποίου η ετοιμότητα για μάθηση βασίζεται στην κοινωνική ή επαγγελματική του ικανότητα και επάρκεια

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου Προσομοίωσης: 210-7462638