Μονάδα λειτουργίας ελέγχου του αναπνευστικού – Εργοσπυρομετρία & θερμιδομετρία