Υπηρεσίες

Μονάδα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μονάδα λειτουργίας ελέγχου του αναπνευστικού – Εργοσπυρομετρία & θερμιδομετρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ